головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Паразиты-убийци-причина 97 % смертей Они ЖРУТ лю­дей за­жи­во! Как из­ба­вить­ся от них - ин­тервью с глав­ным па­ра­зи­то­ло­гом ст­ра­ны! От ре­дак­ции: по пос­лед­ним дан­ным МОЗ, имен­но па­ра­зи­ты в ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка при­во­дят к МОЗ­ник­но­ве­нию боль­шинст­ва смер­тель­ных за­бо­ле­ва­ний. На­чи­ная от ге­па­ти­та и яз­вы же­луд­ка, и за­кан­чи­вая ра­ком и доб­ро­ка­чест­вен­ны­ми опу­хо­ля­ми. 97% смер­тей выз­ва­ны па­ра­зи­та­ми. Исс­ле­до­ва­ния по­ка­за­ли, что лю­ди, в ор­га­низ­ме ко­то­рых нет па­ра­зи­тов жи­вут в сред­нем на 21 год боль­ше, чем те, чьи ор­га­низ­мы яв­ляют­ся но­си­те­ля­ми для па­ра­зи­тов.
Се­год­ня, мы по­го­во­рим об этом с гла­вой Инс­ти­ту­та Па­ра­зи­то­ло­гии Сер­геем Вла­ди­ми­ро­ви­чем Ры­ко­вым.
Доб­рый день, Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич. Нас­коль­ко прав­ди­вы дан­ные МОЗ о за­ра­же­нии па­ра­зи­та­ми?
Еще па­ру лет ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Відбулось чергове засідання Громадської ради при козятинському ... За­сі­дан­ня Гро­мадсь­кої Ра­ди при ко­зя­тинсь­ко­му ви­кон­ко­мі. Чет­вер­то­го лю­то­го пройш­ло за­сі­дан­ня Гро­мадсь­кої Ра­ди при ко­зя­тинсь­ко­му ви­кон­ко­мі. Бу­ли зап­ро­ше­ні: сек­ре­тар місь­кої Ра­ди Мар­чен­ко К.В., по­міч­ник-­кон­суль­тант на­род­но­го де­пу­та­та Кри­ло­ва Лі­ля( член ви­кон­ко­му) , Предс­тав­ни­ки ко­зя­тинсь­ко­го Жит­ло­во­го Ко­му­наль­но­го Гос­по­дарст­ва, ...
Детальніше...
Коментарі (1)|Категорія: |Поділитись:
Цікаві факти про неньку Україну Чи зна­ли ви це про Ук­раї­ну? Ці­ка­ві фак­ти 1. Най­пер­ша Конс­ти­ту­ція в сві­ті бу­ла ст­во­ре­на ук­раїн­цем Пи­ли­пом Ор­ли­ком. 5 квіт­ня 1710 йо­го об­ра­ли геть­ма­ном за­по­різь­ко­го війсь­ка. У цей же день ним бу­ло ого­ло­ше­но Конс­ти­ту­цію прав і сво­бод війсь­ка За­по­різь­ко­го . У США Конс­ти­ту­цію прий­ня­ли в 1787 р., у Фран­ції та Поль­щі тіль­ки в 1791 ро­ці.
...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Хлібопекарі Козятинщини мають перспективи на майбутнє ПАТ Ко­зя­тинх­ліб має гар­ні перс­пек­ти­ви
В цьо­му пе­ре­ко­на­ли­ся місь­кий го­ло­ва Олек­сандр Пу­зир та на­чаль­ник уп­рав­лін­ня еко­но­мі­ки, ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку та ін­вес­ти­цій місь­кої ра­ди Зоя Го­лу­бовсь­ка, від­ві­дав­ши міс­це­ве підп­риємст­во, яке вже три­ва­лий час пе­ре­бу­ває на ета­пі мо­дер­ні­за­ції. За рік-т­ри, як прог­но­зує ке­рів­ник за­во­ду ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Козятинець Подолянин закликає гуртуватись і відстоювате ... У НАС ВК­РА­ЛИ УК­РАЇ­НУ
Іс­то­рія пов­то­рюєть­ся.
Зно­ву мос­кальсь­кі ви­род­ки вби­вають найк­ра­щих си­нів Ук­раї­ни, зно­ву краї­ною ке­рують зрад­ни­ки, зло­дії та ба­ри­ги, зно­ву ос­нов­на "біо­ма­са" вип­рав­до­вує своє боя­гузст­во роз­мо­ва­ми про ста­біль­ність та то­ле­рант­ність, сім'ю та ро­бо­ту. Зно­ву Єв­ро­па, як і 100 ро­ків то­му, нас зра­ди­ла і ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
В Козятині стає можливим фінансування проектів за громадської ...
ПРОЕКТ ПО­ЛО­ЖЕН­НЯ про Бюд­жет гро­мадсь­ких іні­ціа­тив м. Ко­зя­ти­на
По­ло­жен­ня про Бюд­жет гро­мадсь­ких іні­ціа­тив м. Ко­зя­ти­на (на­да­лі По­ло­жен­ня) виз­на­чає ос­нов­ні за­са­ди про­це­су взає­мо­дії ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня міс­та Ко­зя­ти­на та гро­мадсь­ких, бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій, твор­чих спі­лок, що­до вп­ро­вад­жен­ня ін­но­ва­цій­них ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Христос народився, славімо його ! Усіх ві­таєм зі світ­лим свя­том Різд­ва Хрис­то­во­го!
Ба­жаєм, щоб з Різд­вя­ною Зо­рею в ко­жен дім за­ві­та­ло Ди­во та при­нес­ло мир, спо­кій, ве­ли­ке щас­тя,
доб­ро­бут в стат­ках ,підп­риєм­ниць­ку вда­чу в сп­ра­вах, здо­ров'я та Бо­жо­го бла­гос­ло­він­ня у всіх доб­рих сп­ра­вах!
Смач­ної ку­ті та ве­се­лих свят!
Ад­мі­ни Ко­зя­тин-­Ре­бус, Ва­ле­рій ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...33

  }>
Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.018 с.
Цю сторінку переглянуто: 62498 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua