головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Козятинець Подолянин закликає гуртуватись і відстоювате ... У НАС ВК­РА­ЛИ УК­РАЇ­НУ
Іс­то­рія пов­то­рюєть­ся.
Зно­ву мос­кальсь­кі ви­род­ки вби­вають найк­ра­щих си­нів Ук­раї­ни, зно­ву краї­ною ке­рують зрад­ни­ки, зло­дії та ба­ри­ги, зно­ву ос­нов­на "біо­ма­са" вип­рав­до­вує своє боя­гузст­во роз­мо­ва­ми про ста­біль­ність та то­ле­рант­ність, сім'ю та ро­бо­ту. Зно­ву Єв­ро­па, як і 100 ро­ків то­му, нас зра­ди­ла і ки­ну­ла на по­та­лу ор­ді.
Су­дя­чи з пос­тів у ФБ та ко­мен­тів, ос­нов­на мас­са лю­дей до­сі не зро­зу­мі­ла, що по­ки од­ні вою­ва­ли на схо­ді, дру­гі зай­ма­ли­ся во­лон­терст­вом, тре­ті "не роз­ка­чу­ва­ли лод­ку", а чет­вер­ті ро­би­ли виг­ляд, що ні­чо­го вза­га­лі не від­бу­ваєть­ся У НАС ВК­РА­ЛИ УК­РАЇ­НУ.
Прос­то ба­наль­но вк­ра­ли, і за­раз пос­пі­хом, під по­лою, ді­лять ко­му який шма­ток діс­та­неть­ся. Всі ка­зоч­ки про ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
В Козятині стає можливим фінансування проектів за громадської ...
ПРОЕКТ ПО­ЛО­ЖЕН­НЯ про Бюд­жет гро­мадсь­ких іні­ціа­тив м. Ко­зя­ти­на
По­ло­жен­ня про Бюд­жет гро­мадсь­ких іні­ціа­тив м. Ко­зя­ти­на (на­да­лі По­ло­жен­ня) виз­на­чає ос­нов­ні за­са­ди про­це­су взає­мо­дії ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня міс­та Ко­зя­ти­на та гро­мадсь­ких, бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій, твор­чих спі­лок, що­до вп­ро­вад­жен­ня ін­но­ва­цій­них ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Христос народився, славімо його ! Усіх ві­таєм зі світ­лим свя­том Різд­ва Хрис­то­во­го!
Ба­жаєм, щоб з Різд­вя­ною Зо­рею в ко­жен дім за­ві­та­ло Ди­во та при­нес­ло мир, спо­кій, ве­ли­ке щас­тя,
доб­ро­бут в стат­ках ,підп­риєм­ниць­ку вда­чу в сп­ра­вах, здо­ров'я та Бо­жо­го бла­гос­ло­він­ня у всіх доб­рих сп­ра­вах!
Смач­ної ку­ті та ве­се­лих свят!
Ад­мі­ни Ко­зя­тин-­Ре­бус, Ва­ле­рій ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Земля наш крошечный дом во Вселенной 219 се­кунд, ко­то­рые из­ме­нят мне­ние о ва­шем су­щест­во­ва­нии
Ес­ли вы чем-­то расст­рое­ны или вам прос­то груст­но, то пос­мот­ри­те этот ро­лик. Вы уви­ди­те, что все ва­ши проб­ле­мы в срав­не­нии с масш­таб­ностью ми­ра нич­тож­но ма­лы. На са­мом де­ле, все поз­нает­ся в срав­не­нии, что наг­ляд­но про­де­монст­ри­ро­ва­но в этом ви­део.


...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Перевозчик, Киев-Казатин-Берлин, черный юмор ? "Пят­ка в лоб - так пят­ка в лоб": "95-й Квар­тал" снял па­ро­дию на премье­ра Фо­то: В па­ро­дии премьер-­ми­нист­ру приш­лось па­ру раз по­лу­чить в лоб 12 де­каб­ря, 2015 |ТВ-­шоу В ми­ни-­филь­ме премьер-­ми­нист­ру Ук­раи­ны приш­лось прой­ти че­рез ис­пы­та­ния, на фо­не ко­то­рых ин­ци­дент с Бар­ной мерк­нет
По­хо­же, "95-й Квар­тал" прев­зо­шел сам се­бя. Юмо­рис­ты сня­ли ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
На 18 грудня призначена сесія Козятинської міськради, ... Пи­тан­ня, що бу­дуть розг­ля­да­ти­ся на дру­гій се­сії но­во­го ск­ли­кан­ня місь­кої ра­ди
КО­ЗЯ­ТИНСЬ­КА МІСЬ­КА РА­ДА ВІН­НИЦЬ­КОЇ ОБ­ЛАС­ТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
20.11.2015 р. № 32-р
Про ск­ли­кан­ня та по­ря­док під­го­тов­ки 2 се­сії місь­кої ра­ди 7 ск­ли­кан­ня.
Від­по­від­но до п.8 ч.1 ст.42, п.4,9 ст.46, ст..47 За­ко­ну Ук­раї­ни Про міс­це­ве са­мов­ря­ду­ван­ня ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: |Поділитись:
Семь заповедей избирателям от Юрия Романенко До вы­бо­ров ос­та­лось два дня и мно­гие сп­ра­ши­вают за ко­го нуж­но го­ло­со­вать.
Мой со­вет бу­дет прост.
Не­дав­но у ме­ня бы­ла вст­ре­ча, где был один мо­ло­дой че­ло­век, ко­то­ро­го я ви­дел впер­вые.
И он сп­ро­сил ме­ня с кем я на­ме­рен взаи­мо­дейст­во­вать в бу­ду­щем. Я наз­вал ряд фа­ми­лий.
Па­рень на­чал го­во­рить: Ну вот с этим я не хо­чу, с ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.016 с.
Цю сторінку переглянуто: 60782 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua