головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Мер і Ріа де Жинійро, або як він її хотів, а вона не віддалась Місь­ка вла­да вва­жає ре­дак­то­ра RIA Те­тя­ну Ло­зінсь­ку го­лов­ним во­ро­гом міс­та
Чи­тач на­пи­сав на сайт: Міс­це­ва вла­да шель­мує жур­на­ліс­та, що бо­реть­ся з без­чинст­вом чи­нов­ни­ків Ко­зя­тин­ці пам ятають ча­си, ко­ли між га­зе­тою та вла­дом бу­ла зак­ла­де­на бом­ба. Для са­мо­лю­би­во­го ме­ра, що ні­ко­ли не лю­бив прав­ди, стат­ті в RIA-­Ко­зя­тин ста­ли сп­равж­нім шо­ком.
Чи­тач на­пи­сав на сайт: Га­зе­та завж­ди бу­ла на ку­ра­жі, але її по­ча­ло ли­хо­ма­ни­ти. Неод­но­ра­зо­во з яв­ля­ли­ся сп­ро­би ст­во­ри­ти аль­тер­на­ти­ву га­зе­ті RIA .
Ме­ні не ві­до­мо, чо­му крн­ку­рен­ти зійш­ли зі сце­ни. Але ні лис­тів­ки, ні оте на­півг­лу­хе місь­ке ра­діо, яке ніх­то не чує, ко­зя­тин­ча­ни не сп­рий­ня­ли.
Кон­ку­рен­ти са­мо­лік­ві­ду­ва­лись, і це ста­ло ве­ли­кою по­мил­кою, ад­же ін­фор­ма­цій­не ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Як козятинцям долучитись до міського бюджету Для чо­го Бюд­жет­ний Рег­ла­мент? Або як гро­мадсь­кість мо­же до­лу­чи­тись до бюд­жет­но­го про­це­су Чи­тач на­пи­сав на сайт: Ко­ли і як ми з ва­ми зви­чай­ні він­ни­ча­ни, мо­же­мо до­лу­чи­ти­ся до фор­му­ван­ня, ви­ко­нан­ня та ко­ри­гу­ван­ня бюд­же­ту? Від­по­ві­ді на ці пи­тан­ня міс­тить до­ку­мент, який міс­це­вим вла­дам про­по­нують прий­ня­ти гро­мадсь­кі ак­ти­віс­ти плат­фор­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Пасхальні свята з родиною і назад на передову Півд­ня пас­халь­них вдо­ма і на­зад на пе­ре­до­ву
Так роз­по­ві­дає про чо­ти­ри­ден­ну Пас­халь­ну від­пуст­ку зем­ля­ка-­кі­бор­га Олек­санд­ра Ка­ра­ся йо­го дру­жи­на Те­тя­на. За ос­тан­ній рік йо­го краї­на знає біль­ше, як Дру­га По­до­ля­ни­на. 9 мі­ся­ців у ск­ла­ді ДУК Пра­вий сек­тор він мужньо за­хи­щав на­шу краї­ну в од­ній із най­га­ря­чі­ших то­чок схо­ду Пєс­ках....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Лех Валенса про Україну, Путіна і перспективи Лех Ва­лен­са: У Пу­ті­на не­ма шан­сів Га­ли­на Ка­ла­чо­ва, для ЕП
Усі фо­то Анд­рія Ро­ма­нен­ка "Я дол­жен пе­ре­да­вать свои зна­ния, поэ­то­му ез­жу по ми­ру, вст­ре­чаюсь с людь­ми, чи­таю лек­ции.
Мне за­дают очень мно­го воп­ро­сов об Ук­раи­не и Рос­сии, о том, как дол­жен выг­ля­деть этот мир, и что он дол­жен де­лать.
Сп­ра­ши­вают, как я про­во­дил ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Песпективы Украины в третьей промтех революции Третья про­мыш­лен­ная ре­во­лю­ция и перс­пек­ти­вы Ук­раи­ны Уг­ле­во­до­род­ной энер­ге­ти­ке ос­та­лось су­щест­во­вать счи­тан­ные го­ды . Ве­роят­но, имен­но та­ким ар­гу­мен­том убе­ди­ли Сау­довс­кую Ара­вию не сни­жать объе­мы до­бы­чи и как следст­вие за­ва­лить це­ну на нефть. Ско­рее все­го, этот же ст­рах, яв­ляет­ся глав­ным мо­ти­вом, ле­жа­щим в ос­но­ве меж­ду­на­род­ной ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Рецепт долголетия Ре­цепт дол­го­ле­тия, на­пи­сан­ный в 5 ве­ке до н.э.
Ре­цепт для прод­ле­ния жиз­ни. Най­ден экс­пе­ди­цией Юнес­ко в 1971г. в Тби­лисс­ких мо­нас­ты­рях, на­пи­сан на гли­ня­ных таб­лич­ках в 5 ве­ке до н.э., пе­ре­ве­ден на все язы­ки ми­ра.
100 г ро­маш­ки
100 г зве­ро­боя
100 г бесс­мерт­ни­ка
100 г бе­ре­зо­вых по­чек
Все про­пус­тить че­рез ко­фе­мол­ку, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Как в Киеве 160 лет тому губернатор корупцию победил Как киевс­кий гу­бер­на­тор-о­ли­гарх по­бе­дил кор­руп­цию На днях в Ук­раи­не соз­да­на но­вая ан­ти­кор­руп­цион­ная ст­рук­ту­ра На­цио­наль­ное агентст­во по про­ти­во­дейст­вию кор­руп­ции. Шаг впол­не ожи­дае­мый. По­то­му что с кор­руп­цией у нас ре­ши­тель­но бо­ро­лись ед­ва ли не все пре­зи­ден­ты. Осо­бен­но в на­ча­ле свое­го прав­ле­ния.
Иван Ива­но­вич Фун­дук­лей ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...32

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.036 с.
Цю сторінку переглянуто: 57521 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua