головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Конец второй республики.Надежды что Запад /Восток помогут ... Фи­наль­ный кри­зис Вто­рой рес­пуб­ли­ки и перс­пек­ти­вы Ук­раи­ны Свя­тос­лав Шве­цов, "Х­ви­ля"
Что­бы по­нять что проис­хо­дит в Ук­раи­не не дос­та­точ­но смот­реть за­се­да­ния Пар­ла­мен­та, отчё­ты пра­ви­тельст­ва, но­вос­ти по ТВ, ло­мать копья в соц­се­тях и слу­шать ба­бу­шек у подъез­да. Осо­бен­нос­ти по­ли­ти­ки в лю­бой ст­ра­не и, в осо­бен­нос­ти, в Ук­раи­не это соз­да­ние ин­фор­ма­цион­но­го шу­ма. Ко­то­рый ск­ры­вает за со­бой ис­тин­ные про­цес­сы и при­чи­ны проис­хо­дя­ще­го. На дан­ный мо­мент по­ли­ти­чес­кую, эко­но­ми­чес­кую, со­циаль­ную и воен­ную си­туа­цию в Ук­раи­не оп­ре­де­ляют три ос­нов­ных про­цес­са:
1. Вой­на за не­за­ви­си­мость Ук­раи­ны от Рос­сии.
2. Вес­тер­ни­за­ция ук­раинс­ко­го об­щест­ва.
3. Борь­ба ук­раинс­ких ФПГ меж­ду со­бой за ос­тав­шие­ся ре­сур­сы и конт­роль ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Как на Укрзализныци воруют эшалонами и миллиардами На Укр­за­лиз­ни­це раз­во­ро­вы­вают от 10 до 20 млрд. грн. в год Поч­ти 48 млн. грн. сос­та­вит убы­ток Укр­за­лиз­ны­ци к кон­цу го­да. Имен­но та­кую су­му за­ло­жи­ли, в ут­верж­ден­ный на прош­лой не­де­ле финп­лан госп­редп­рия­тия на 2015 год.
Ру­ко­водст­во ГП объяс­няет та­кую сум­му убы­точ­ностью пас­са­жирс­ких пе­ре­во­зок и ста­рым под­виж­ном сос­та­вом. Экс­пер­ты ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Пасхавер о киевском говоре, Украине, революции и либерализме По-­русс­ки Киев го­во­рить не пе­рес­тал
По­че­му на Ук­раи­не нет де­нег, за­то сво­бод­но ды­шит­ся, где ис­кать лю­дей с ев­ро­пейс­ки­ми цен­нос­тя­ми и ка­ко­во это быть ие­ру­са­лимс­ким ка­за­ком в ин­тервью Je­wish .ru расс­ка­зал из­вест­ный ук­раинс­кий эко­но­мист и бесс­мен­ный со­вет­ник всех ук­раинс­ких пре­зи­ден­тов Алек­сандр Пас­ха­вер.
Алек­сандр, вы, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Мер і Ріа де Жинійро, або як він її хотів, а вона не віддалась Місь­ка вла­да вва­жає ре­дак­то­ра RIA Те­тя­ну Ло­зінсь­ку го­лов­ним во­ро­гом міс­та
Чи­тач на­пи­сав на сайт: Міс­це­ва вла­да шель­мує жур­на­ліс­та, що бо­реть­ся з без­чинст­вом чи­нов­ни­ків Ко­зя­тин­ці пам ятають ча­си, ко­ли між га­зе­тою та вла­дом бу­ла зак­ла­де­на бом­ба. Для са­мо­лю­би­во­го ме­ра, що ні­ко­ли не лю­бив прав­ди, стат­ті в RIA-­Ко­зя­тин ста­ли сп­равж­нім ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Як козятинцям долучитись до міського бюджету Для чо­го Бюд­жет­ний Рег­ла­мент? Або як гро­мадсь­кість мо­же до­лу­чи­тись до бюд­жет­но­го про­це­су Чи­тач на­пи­сав на сайт: Ко­ли і як ми з ва­ми зви­чай­ні він­ни­ча­ни, мо­же­мо до­лу­чи­ти­ся до фор­му­ван­ня, ви­ко­нан­ня та ко­ри­гу­ван­ня бюд­же­ту? Від­по­ві­ді на ці пи­тан­ня міс­тить до­ку­мент, який міс­це­вим вла­дам про­по­нують прий­ня­ти гро­мадсь­кі ак­ти­віс­ти плат­фор­ми ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Пасхальні свята з родиною і назад на передову Півд­ня пас­халь­них вдо­ма і на­зад на пе­ре­до­ву
Так роз­по­ві­дає про чо­ти­ри­ден­ну Пас­халь­ну від­пуст­ку зем­ля­ка-­кі­бор­га Олек­санд­ра Ка­ра­ся йо­го дру­жи­на Те­тя­на. За ос­тан­ній рік йо­го краї­на знає біль­ше, як Дру­га По­до­ля­ни­на. 9 мі­ся­ців у ск­ла­ді ДУК Пра­вий сек­тор він мужньо за­хи­щав на­шу краї­ну в од­ній із най­га­ря­чі­ших то­чок схо­ду Пєс­ках....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Лех Валенса про Україну, Путіна і перспективи Лех Ва­лен­са: У Пу­ті­на не­ма шан­сів Га­ли­на Ка­ла­чо­ва, для ЕП
Усі фо­то Анд­рія Ро­ма­нен­ка "Я дол­жен пе­ре­да­вать свои зна­ния, поэ­то­му ез­жу по ми­ру, вст­ре­чаюсь с людь­ми, чи­таю лек­ции.
Мне за­дают очень мно­го воп­ро­сов об Ук­раи­не и Рос­сии, о том, как дол­жен выг­ля­деть этот мир, и что он дол­жен де­лать.
Сп­ра­ши­вают, как я про­во­дил ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.019 с.
Цю сторінку переглянуто: 60783 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua