головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
В Украине на горизонте выборы и левый берег Но­вые вы­бо­ры в Ук­раи­не: со­цио­ло­ги прог­но­зи­руют по­ле­ве­ние об­щест­ва Оль­га Завья­ло­ва, для "Х­ви­лі"
Поч­ти год не бы­ло ни­ка­ких но­вос­тей от со­цио­ло­гов. В ус­лу­гах оцен­щи­ков наст­рое­ний об­щест­ва не нуж­да­лись, по­ка шла АТО и по­ка власть де­монст­ри­ро­ва­ла хоть вы­нуж­ден­ное, но еди­но­ду­шие. И вд­руг, как прор­ва­ло: об­ще­на­цио­наль­ные со­цио­ло­ги­чес­кие инс­ти­ту­ты вд­руг ста­ли ин­те­ре­со­вать­ся мне­нием ря­до­вых граж­дан, хо­тя еще не­дав­но для это­го дос­та­точ­но бы­ло соб­рать Май­дан. При­чин для со­цио­ло­ги­чес­ко­го воз­рож­де­ния нес­коль­ко. Пер­вая: пе­ре­ми­рие на Дон­бас­се в рам­ках Минс­ких сог­ла­ше­ний. Вто­рая: внут­ри­по­ли­ти­чес­кие конф­лик­ты и про­ти­вос­тоя­ние го­су­дарст­ва и оли­гар­ха­та, за­кон­чив­шее­ся отъез­дом в Же­не­ву са­ми по­ни­мае­те ко­го. Третье: ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Від скіфів до кіборгів. Вчимо історію всіх часів Від скі­фів до кі­бор­гів. Ук­раїнсь­кі вої­ни всіх ча­сів. Яки­ми во­ни бу­ли, за що, про­ти ко­го та як бо­ро­лись (фо­то)

Ук­раїн­ці у всі ча­си та по­над усе ці­ну­ва­ли свою сво­бо­ду. І знач­ною мі­рою че­рез це вою­ва­ти нам до­во­ди­лось ба­га­то і час­то. До­во­дить­ся і ни­ні. За­хи­ща­ти се­бе від на­пад­ни­ків і не до­пус­ти­ти за­вою­ван­ня те­ри­то­рії. Хто б ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Звернення Ратушняка до Президента України За­кар­патсь­кий по­лі­тик Сер­гій Ра­туш­няк на своїй сто­рін­ці у Fa­ce­b­ook звер­нув­ся до Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни Пет­ра По­ро­шен­ка з ви­мо­гою ці­ло­го ря­ду не­відк­лад­них за­хо­дів із ме­тою по­ря­тун­ку краї­ни. Зад­ля збе­ре­жен­ня на­ції і за­лиш­ку краї­ни зак­ли­каю:
НЕ­ГАЙ­НО:
Виз­на­ти по­раз­ку і вт­ра­ту Кри­му та час­ти­ни Лу­гансь­кої і До­нець­кої об­лас­тей, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Карл Маркс предсказал можете убедиться Пять уди­ви­тель­ных предс­ка­за­ний Кар­ла Марк­са
От iP­ho­ne 6 до кор­по­ра­тив­ной гло­ба­ли­за­ции сов­ре­мен­ная жизнь изо­би­лует до­ка­за­тельст­ва­ми про­зор­ли­вос­ти Марк­са
1. Ве­ли­кая ре­цес­сия (хао­ти­чес­кая при­ро­да ка­пи­та­лиз­ма)
Клю­че­вым ас­пек­том уче­ния Марк­са ста­ло опи­са­ние им­ма­нент­но хао­ти­чес­кой, под­вер­жен­ной кри­зи­сам при­ро­ды ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Без руського мира никак, он всегда первый Где же на­ши день­ги? Рос­сия по ста­тис­ти­ке ООН, за­ни­мает:
1-е мес­то в ми­ре по до­бы­че и экс­пор­ту при­род­но­го га­за(35%­ми­ро­вой до­бы­чи).
1-е мес­то в ми­ре по ве­ли­чи­не при­род­ных ре­сур­сов.
1-е мес­то в ми­ре по за­па­сам и фи­зи­чес­ко­му объё­му экс­пор­та ал­ма­зов и 2-е мес­то по их до­бы­че.
2-е мес­то в ми­ре по раз­ве­дан­ным за­па­сам пла­ти­ны и...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Дорогі і коханні вітаєм Вас з Міжнародним жіночим святом ... Лю­бі на­ші!
Щи­ро ві­тає­мо вас з між­на­род­ним днем Жі­нок!
Ві­ки і ти­ся­чо­літ­тя сві­то­вої іс­то­рії осяя­ні ва­шою муд­ріс­тю та ніж­ніс­тю, ча­рів­ніс­тю та кра­сою. І тіль­ки зав­дя­ки ва­шій жит­тє­вій си­лі, нас­на­зі та дов­го­тер­пін­ню з ві­ку у вік про­дов­жуєть­ся рід людсь­кий на зем­лі. Ма­тір, сест­ра, ко­ха­на жі­но­чий пер­шо­по­ча­ток суп­ро­вод­жує нас ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Навіщо нам Кремль, роздуми за 6-ть років до початку віни А на­ві­що нам Кремль, або роз­ду­ми про План са­мо­губст­ва Ро­сії
Ця стат­тя на­пи­са­на на за­мов­лен­ня ви­дан­ня Русс­кий Жур­нал Глє­ба Пав­ловсь­ко­го, як від­по­відь на стат­тю Опе­ра­ція Ме­ха­ніч­ний Апель­син у трав­ні 2008 ро­ку. Я не зміг від­мо­ви­тись від ціє­ї про­по­зи­ції, тим па­че що ме­ні поо­бі­ця­ли го­но­рар у 100 бак­сів. Піс­ля от­ри­ман­ня ціє­ї стат­ті ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...32

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.068 с.
Цю сторінку переглянуто: 57861 раз
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua