головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Без руського мира никак, он всегда первый Где же на­ши день­ги? Рос­сия по ста­тис­ти­ке ООН, за­ни­мает:
1-е мес­то в ми­ре по до­бы­че и экс­пор­ту при­род­но­го га­за(35%­ми­ро­вой до­бы­чи).
1-е мес­то в ми­ре по ве­ли­чи­не при­род­ных ре­сур­сов.
1-е мес­то в ми­ре по за­па­сам и фи­зи­чес­ко­му объё­му экс­пор­та ал­ма­зов и 2-е мес­то по их до­бы­че.
2-е мес­то в ми­ре по раз­ве­дан­ным за­па­сам пла­ти­ны и
1-е мес­то по её экс­пор­ту.
1-е мес­то в ми­ре по раз­ве­дан­ным за­па­сам се­реб­ра.
2-е мес­то в ми­ре по раз­ве­дан­ным за­па­сам зо­ло­та.
1-е мес­то в ми­ре по раз­ве­дан­ным за­па­сам ка­мен­но­го уг­ля(23% ми­ро­вых за­па­сов уг­лей).
1-е мес­то в ми­ре по за­па­сам лес­ных ре­сур­сов(23% ми­ро­вых за­па­сов ле­са).
1-е мес­то в ми­ре по за­па­сам питье­вой во­ды.
1-е мес­то в ми­ре по за­па­сам осет­ро­вых,к­ра­бов,­мин­тая в ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Дорогі і коханні вітаєм Вас з Міжнародним жіночим святом ... Лю­бі на­ші!
Щи­ро ві­тає­мо вас з між­на­род­ним днем Жі­нок!
Ві­ки і ти­ся­чо­літ­тя сві­то­вої іс­то­рії осяя­ні ва­шою муд­ріс­тю та ніж­ніс­тю, ча­рів­ніс­тю та кра­сою. І тіль­ки зав­дя­ки ва­шій жит­тє­вій си­лі, нас­на­зі та дов­го­тер­пін­ню з ві­ку у вік про­дов­жуєть­ся рід людсь­кий на зем­лі. Ма­тір, сест­ра, ко­ха­на жі­но­чий пер­шо­по­ча­ток суп­ро­вод­жує нас ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Навіщо нам Кремль, роздуми за 6-ть років до початку віни А на­ві­що нам Кремль, або роз­ду­ми про План са­мо­губст­ва Ро­сії
Ця стат­тя на­пи­са­на на за­мов­лен­ня ви­дан­ня Русс­кий Жур­нал Глє­ба Пав­ловсь­ко­го, як від­по­відь на стат­тю Опе­ра­ція Ме­ха­ніч­ний Апель­син у трав­ні 2008 ро­ку. Я не зміг від­мо­ви­тись від ціє­ї про­по­зи­ції, тим па­че що ме­ні поо­бі­ця­ли го­но­рар у 100 бак­сів. Піс­ля от­ри­ман­ня ціє­ї стат­ті ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Козятинці з перодової по захисту Вітчизни, дякують землякам ... Зав­дя­ки в пер­шу чер­гу Во­ло­ди­ми­ру Фур­ма­ну, Ана­то­лію Ма­зу­ру та Ві­та­лію Шев­чен­ку, а та­кож усім не­бай­ду­жим ко­зя­тин­цям (ко­ман­да "Сус­піль­них іні­ціа­тив Ко­зя­тин­щи­ни" та ін­шим), кия­нам, поб­ра­ти­мам з ін­ших міст Ук­раї­ни джип "Ленд­ро­вер Діс­ка­ве­рі" з імен­ною нак­лей­кою мо­го рід­но­го міс­та приї­хав до Пі­сок. У пер­шій штур­мо­вій ро­ті ДУК ПС від­те­пер ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Узнайте, что о Вас знает интернет, тут 6 ссылок Мы поль­зуем­ся брау­зе­ром и кар­та­ми, пи­шем элект­рон­ные пись­ма, со­вер­шаем по­куп­ки в ин­тер­не­те все это дав­но ста­ло частью на­шей жиз­ни. Но что имен­но из­вест­но о нас ин­тер­нет-­ком­па­ниям, чьи­ми сер­ви­са­ми мы поль­зуем­ся? Ad­Me.­ru счи­тает, что не­ко­то­рая ин­фор­ма­ция вас уди­вит.
1. Уз­най­те свою ис­то­рию мес­то­по­ло­же­ний
Ес­ли вы ис­поль­зуе­те ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Маркс о войне с Украиной, Офелия о беге на месте Бо­рис Ко­чу­бей: Маркс о вой­не с Ук­раи­ной Лик­без для аги­та­то­ра ?
Бри­танс­кая пуб­ли­ка в нап­ря­же­нии и ст­ра­хе сле­дит за со­бы­тия­ми в Кры­му Вер­ная ста­рой азиатс­кой сис­те­ме мел­ких под­во­хов, Рос­сия иг­рает на лег­ко­вер­нос­ти за­пад­но­го ми­ра Расс­чи­ты­вая на трус­ли­вость и ст­рах за­пад­ных дер­жав, она за­пу­ги­вает Ев­ро­пу и за­хо­дит в своих тре­бо­ва­ниях ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Хліб усьму голова і його властивості Ма­ло­ві­до­ма влас­ти­вість бі­ло­го хлі­ба Те­ма вжи­ван­ня хлі­ба з пше­нич­но­го бо­рош­на пе­ріо­дич­но стає те­мою для дис­ку­сій з бо­ку фа­хів­ців в об­лас­ті хар­чу­ван­ня та діє­то­ло­гії: то він ого­ло­шуєть­ся шкід­ли­вим, то ко­рис­ним.
Свою леп­ту у вив­чен­ня влас­ти­вос­тей бі­ло­го хлі­ба внес­ли спів­ро­біт­ни­ки Нью-­Йорксь­ко­го Уні­вер­си­те­ту. На їх­ню дум­ку, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.018 с.
Цю сторінку переглянуто: 60773 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua