головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Борітеся, поборите, в Україні почнеться економічне диво Гав­ри­ли­шин: За два ро­ки в Ук­раї­ні поч­неть­ся еко­но­міч­не ди­во На дум­ку од­но­го з найвп­ли­во­ві­ших ук­раїн­ців сві­ту Бог­да­на Гав­ри­ли­ши­на, Ук­раї­на не ли­ше стоїть в аван­гар­ді Єв­ро­пи, во­на мо­же ста­ти прик­ла­дом для нас­лі­ду­ван­ня для усьо­го сві­ту.
Про те, на чо­му ґрун­туєть­ся йо­го оп­ти­мізм, рад­ник трьох ук­раїнсь­ких пре­зи­ден­тів, еко­но­міст, фун­да­тор еко­но­міч­но­го фо­ру­му в Да­во­сі роз­по­вів в ін­терв ю сай­ту "24" .
Па­не Бог­да­не, Ви від­во­ди­те Ук­раї­ні ду­же по­туж­ну роль у ста­нов­лен­ні май­бутньо­го Єв­ро­пи та сві­ту за­га­лом. Чо­му са­ме Ук­раї­на?
Є чо­ти­ри ос­нов­ні ха­рак­те­рис­ти­ки ефек­тив­них країн, які нор­маль­но пра­цюють: пов­на по­лі­тич­на сво­бо­да; пев­ний рі­вень еко­но­міч­но­го доб­ро­бу­ту для ці­ло­го на­се­лен­ня тоб­то там є ба­га­ті, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Познер про віджим Криму , про Росію і лисого чорта Один ли­сий хлоп­чик приєд­нан­ням Кри­ма хо­че увій­ти в іс­то­рію, але то пі­пісь­ка з заб­руд­не­них шта­нів она­ніс­та
Іко­на ро­сійсь­кої та ра­дянсь­кої жур­на­ліс­ти­ки пе­рер­вав мов­чан­ня і різ­ко вис­ло­вив­ся про са­мов­бив­чу по­лі­ти­ку Ро­сії. Доб­рот­ний все­біч­ний ана­ліз нас­лід­ків то­го що ста­ло­ся у вик­ла­ден­ні Во­ло­ди­ми­ра Поз­не­ра Во­ло­ди­мир Поз­нер ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Кому в Україні належать ЗМІ Ко­му на­ле­жать ук­раїнсь­кі ЗМІ? (с­пи­сок влас­ни­ків)
Пе­ре­важ­но біз­не­су і лю­дям з вла­ди.
Да­вай­те сп­ро­бує­мо ро­зіб­ра­ти­ся, ко­му на­ле­жать на­ші мас-­ме­діа, пи­ше у своє­му бло­зі Олег Леу­сен­ко, по­ві­дом­ляють Пат­ріо­ти Ук­раї­ни. Пи­шу на про­хан­ня ба­гатьох чи­та­чів. Ад­же ба­га­то ко­рис­ту­ва­чів час­то ві­рять у вки­дан­ня тих чи ін­ших ЗМІ, ча­сом, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Куда летим, что выбираем и кто решает Ко­ло­нел Ко­ло­нел Ва­дим Ле­віч: С на­ча­ла не­де­ли прои­зош­ло еще нес­коль­ко со­бы­тий, пря­мо не свя­зан­ных с Ук­раи­ной, но очень важ­ных для по­ни­ма­ния об­щей кар­ти­ны.
1) как мы пом­ним, ме­ро прия­тие пос­вя­щен­ное го­дов­щи­не ос­во­бож­де­ния Ауш­ви­ца (ос­вен­ци­ма) бы­ло пе­ре­не­се­но на сут­ки- с по­не­дель­ни­ка на втор­ник.
На это де юре НЕо­фи­циаль­ное ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Требуем суда над терористами и окупантами, кто кому должен Пос­ле ан­нек­сии Кры­ма Ук­раи­на уже вооб­ще ни­че­го не долж­на РФ.
Анд­рей КЛИ­МЕН­КО
гла­ва наб­лю­да­тель­но­го со­ве­та Май­да­на иност­ран­ных дел (Киев)
глав­ный ре­дак­тор BS­News (Ял­та - Киев)
Бе­се­до­вал Олег КОС­ТЮК, жур­на­лист ip­ress.­ua
Пе­ре­вод с ук­раинс­ко­го Оль­га КОР­БУТ, Май­дан иност­ран­ных дел
-На фо­не воен­ных со­бы­тий ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Аналитика Юрия Романенко. Три сценария развития Украины ... Ку­да Рос­сия тол­кает Ук­раи­ну: три сце­на­рия свет­ло­го бу­ду­ще­го Ст­ра­те­ги­чес­кие це­ли Ук­раи­ны и Рос­сии пря­мо про­ти­во­по­лож­ные. Это нуж­но по­нять и при­нять. Это оз­на­чает, что конф­ликт меж­ду Кие­вом и Моск­вой имеет не слу­чай­ный, а ст­ра­те­ги­чес­кий ха­рак­тер. Он обус­лов­лен дол­гос­роч­ны­ми ин­те­ре­са­ми, где по­бе­да од­но­го иск­лю­чает дру­го­го. Вче­ра ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Українець-хочеш миру, будь готовим до великої війни з ... П'ять прос­тих за­по­ві­дей вій­ни Ми увійш­ли у ду­же важ­кий пе­ріод, суть яко­го ось та­ка. Ро­сія наб­ли­жаєть­ся до кін­ця, й Ук­раї­на наб­ли­жаєть­ся до кін­ця.
Ро­сія на­ма­гаєть­ся до­тис­ну­ти Ук­раї­ну ра­ні­ше, ніж За­хід до­тис­не Ро­сію.
За­хід на­ма­гаєть­ся до­тис­ну­ти Ро­сію ра­ні­ше, ніж Ро­сія до­тис­не Ук­раї­ну.
Мо­ва і про вій­ну, і про еко­но­мі­ку вод­но­час....
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...33

  }>
Реклама
2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.019 с.
Цю сторінку переглянуто: 60774 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua