головна
новини
наше місто
медіа
довідка
бізнес
агроринок
про нас

 
Козятинці з перодової по захисту Вітчизни, дякують землякам ... Зав­дя­ки в пер­шу чер­гу Во­ло­ди­ми­ру Фур­ма­ну, Ана­то­лію Ма­зу­ру та Ві­та­лію Шев­чен­ку, а та­кож усім не­бай­ду­жим ко­зя­тин­цям (ко­ман­да "Сус­піль­них іні­ціа­тив Ко­зя­тин­щи­ни" та ін­шим), кия­нам, поб­ра­ти­мам з ін­ших міст Ук­раї­ни джип "Ленд­ро­вер Діс­ка­ве­рі" з імен­ною нак­лей­кою мо­го рід­но­го міс­та приї­хав до Пі­сок. У пер­шій штур­мо­вій ро­ті ДУК ПС від­те­пер є ще од­на оди­ни­ця на­дій­но­го транс­пор­ту. При­віт з Пі­сок і по­дя­ку за ав­тів­ку, про­дук­ти, ре­чі та обе­ре­ги пе­ре­дають усі "п­ра­во­сє­ки" пер­шої штур­мо­вої!
Дже­ре­ло: пер­со­наль­на сто­рін­ка Олек­санд­ра Ка­ра­ся в Fa­ce­b­ook
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Узнайте, что о Вас знает интернет, тут 6 ссылок Мы поль­зуем­ся брау­зе­ром и кар­та­ми, пи­шем элект­рон­ные пись­ма, со­вер­шаем по­куп­ки в ин­тер­не­те все это дав­но ста­ло частью на­шей жиз­ни. Но что имен­но из­вест­но о нас ин­тер­нет-­ком­па­ниям, чьи­ми сер­ви­са­ми мы поль­зуем­ся? Ad­Me.­ru счи­тает, что не­ко­то­рая ин­фор­ма­ция вас уди­вит.
1. Уз­най­те свою ис­то­рию мес­то­по­ло­же­ний
Ес­ли вы ис­поль­зуе­те ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Маркс о войне с Украиной, Офелия о беге на месте Бо­рис Ко­чу­бей: Маркс о вой­не с Ук­раи­ной Лик­без для аги­та­то­ра ?
Бри­танс­кая пуб­ли­ка в нап­ря­же­нии и ст­ра­хе сле­дит за со­бы­тия­ми в Кры­му Вер­ная ста­рой азиатс­кой сис­те­ме мел­ких под­во­хов, Рос­сия иг­рает на лег­ко­вер­нос­ти за­пад­но­го ми­ра Расс­чи­ты­вая на трус­ли­вость и ст­рах за­пад­ных дер­жав, она за­пу­ги­вает Ев­ро­пу и за­хо­дит в своих тре­бо­ва­ниях ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Хліб усьму голова і його властивості Ма­ло­ві­до­ма влас­ти­вість бі­ло­го хлі­ба Те­ма вжи­ван­ня хлі­ба з пше­нич­но­го бо­рош­на пе­ріо­дич­но стає те­мою для дис­ку­сій з бо­ку фа­хів­ців в об­лас­ті хар­чу­ван­ня та діє­то­ло­гії: то він ого­ло­шуєть­ся шкід­ли­вим, то ко­рис­ним.
Свою леп­ту у вив­чен­ня влас­ти­вос­тей бі­ло­го хлі­ба внес­ли спів­ро­біт­ни­ки Нью-­Йорксь­ко­го Уні­вер­си­те­ту. На їх­ню дум­ку, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Борітеся, поборите, в Україні почнеться економічне диво Гав­ри­ли­шин: За два ро­ки в Ук­раї­ні поч­неть­ся еко­но­міч­не ди­во На дум­ку од­но­го з найвп­ли­во­ві­ших ук­раїн­ців сві­ту Бог­да­на Гав­ри­ли­ши­на, Ук­раї­на не ли­ше стоїть в аван­гар­ді Єв­ро­пи, во­на мо­же ста­ти прик­ла­дом для нас­лі­ду­ван­ня для усьо­го сві­ту.
Про те, на чо­му ґрун­туєть­ся йо­го оп­ти­мізм, рад­ник трьох ук­раїнсь­ких пре­зи­ден­тів, еко­но­міст, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Познер про віджим Криму , про Росію і лисого чорта Один ли­сий хлоп­чик приєд­нан­ням Кри­ма хо­че увій­ти в іс­то­рію, але то пі­пісь­ка з заб­руд­не­них шта­нів она­ніс­та
Іко­на ро­сійсь­кої та ра­дянсь­кої жур­на­ліс­ти­ки пе­рер­вав мов­чан­ня і різ­ко вис­ло­вив­ся про са­мов­бив­чу по­лі­ти­ку Ро­сії. Доб­рот­ний все­біч­ний ана­ліз нас­лід­ків то­го що ста­ло­ся у вик­ла­ден­ні Во­ло­ди­ми­ра Поз­не­ра Во­ло­ди­мир Поз­нер ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:
Кому в Україні належать ЗМІ Ко­му на­ле­жать ук­раїнсь­кі ЗМІ? (с­пи­сок влас­ни­ків)
Пе­ре­важ­но біз­не­су і лю­дям з вла­ди.
Да­вай­те сп­ро­бує­мо ро­зіб­ра­ти­ся, ко­му на­ле­жать на­ші мас-­ме­діа, пи­ше у своє­му бло­зі Олег Леу­сен­ко, по­ві­дом­ляють Пат­ріо­ти Ук­раї­ни. Пи­шу на про­хан­ня ба­гатьох чи­та­чів. Ад­же ба­га­то ко­рис­ту­ва­чів час­то ві­рять у вки­дан­ня тих чи ін­ших ЗМІ, ча­сом, ...
Детальніше...
Коментарі (0)|Категорія: Статті|Поділитись:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...33

  }>
Реклама
Оголошення
додати оголошення
 
всі оголошення2007 - 2011 © Козятин - Ребус. Інформаційний портал міста Козятин.
При наглому копіюванні матеріалів не забудьте вставити посилання на наш сайт


    RSS-стрічка     Вхід     РеєстраціяЧас генерації сторінки: 0.018 с.
Цю сторінку переглянуто: 62494 рази
Дизайн сайту: Mendart.com
Програмування: v7.net.ua